Andreas Software - Källkod - LEA256CTRSpeedTest.DPR

Ett hastighetstest för min implementation av blockkryptot LEA-256 i CTR-läge för Embarcadero Delphi

program LEA256CTRSpeedTest;

// Speed Reference: Approximately 120 MB/sec. (Intel Core i3-9100)

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes,
 LEA256CTR;

const FACTOR = 1024;

const BUFFER_SIZE = FACTOR * FACTOR;

procedure Main();
var Bytes: TBytes;
var Keys: TLEA256CTRKeys;
var NumbersOnce: TLEA256CTRNumbersOnce;
var Context: TLEA256CTRContext;
var MinI: Integer;
var MaxI: Integer;
var MinJ: Integer;
var MaxJ: Integer;
var I: Integer;
var J: Integer;
var TS: UInt64;
var TE: UInt64;
var MBPS: string;
begin
 try
  SetLength(Bytes, BUFFER_SIZE);
 except
  WriteLn('Error: Out of memory.');
  Exit;
 end;
 Keys[0] := $10101010;
 Keys[1] := $20202020;
 Keys[2] := $30303030;
 Keys[3] := $40404040;
 Keys[4] := $50505050;
 Keys[5] := $60606060;
 Keys[6] := $70707070;
 Keys[7] := $80808080;
 NumbersOnce[0] := $10101010;
 NumbersOnce[1] := $20202020;
 NumbersOnce[2] := $30303030;
 NumbersOnce[3] := $40404040;
 LEA256CTR_Initialize(Context, Keys, NumbersOnce);
 WriteLn('Generating 1 GB of keystream. Please wait...');
 MinI := 0;
 MaxI := FACTOR - 1;
 MinJ := 0;
 MaxJ := BUFFER_SIZE - 1;
 TS := GetTickCount64;
 for I := MinI to MaxI do begin
  for J := MinJ to MaxJ do begin
   Bytes[J] := LEA256CTR_GenerateByte(Context);
  end;
 end;
 TE := GetTickCount64;
 try
  MBPS := FormatFloat('#,##0.00;-#,##0.00;0.00', FACTOR / ((TE - TS) / 1000));
 except
  MBPS := '?';
 end;
 WriteLn('Speed: ' + MBPS + ' MB/sec.');
 LEA256CTR_Burn(Context);
end;

begin
 Main;
end.

Källkoden är relaterad till LEA256.PAS, LEA256CTR.PAS och LEA256Test.DPR.

Källkoden används i N/A.

www.andreas-software.com

Copyright © 1998-2021, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English