Andreas Software - Källkod - LEA256.PAS

En implementation av blockkryptot LEA-256 för Embarcadero Delphi

unit LEA256;

{
 An implementation of the block cipher LEA-256 (Lightweight Encryption Algorithm 256-bit) for Embarcadero Delphi.

 Original Author: Andreas Jonsson. (www.andreas-software.com)

 NOTICE: YOU MAY USE AND MODIFY THIS SOURCE CODE FREELY, THE ONLY REQUIREMENT IS THAT THE COMMENT ABOUT THE ORIGINAL AUTHOR AND THIS NOTICE REMAINS IN THE SOURCE CODE.
}

interface

uses
 System.SysUtils, System.Variants, System.Classes;

type
 TLEA256Constants = array[0..7] of Cardinal;

type
 TLEA256Keys = array[0..7] of Cardinal;

type
 TLEA256RoundKeys = array[0..31] of array[0..5] of Cardinal;

type
 TLEA256Block = array[0..3] of Cardinal;

type
 TLEA256Context = record
  RoundKeys: TLEA256RoundKeys;
 end;

function ROL32(Value: Cardinal; N: Cardinal): Cardinal; inline;
function ROR32(Value: Cardinal; N: Cardinal): Cardinal; inline;

procedure LEA256_KeySchedule(var Context: TLEA256Context; Keys: TLEA256Keys);

procedure LEA256_Initialize(var Context: TLEA256Context; Keys: TLEA256Keys);
procedure LEA256_Burn(var Context: TLEA256Context);

procedure LEA256_Encrypt(var Context: TLEA256Context; var Block: TLEA256Block);
procedure LEA256_Decrypt(var Context: TLEA256Context; var Block: TLEA256Block);

implementation

function ROL32(Value: Cardinal; N: Cardinal): Cardinal; inline;
begin
 Result := ((Value shl N) or (Value shr (32 - N)));
end;

function ROR32(Value: Cardinal; N: Cardinal): Cardinal; inline;
begin
 Result := ((Value shr N) or (Value shl (32 - N)));
end;

procedure LEA256_KeySchedule(var Context: TLEA256Context; Keys: TLEA256Keys);
const LEA256Constants: TLEA256Constants = ($C3EFE9DB, $44626B02, $79E27C8A, $78DF30EC, $715EA49E, $C785DA0A, $E04EF22A, $E5C40957);
var T: TLEA256Keys;
var I: Integer;
var Temp: Cardinal;
begin
 T := Keys;
 for I := 0 to 31 do begin
  Temp := ROL32(LEA256Constants[I and 7], I and $1F);
  T[((I * 6) + 0) and 7] := ROL32(T[((I * 6) + 0) and 7] +    Temp  , 1);
  T[((I * 6) + 1) and 7] := ROL32(T[((I * 6) + 1) and 7] + ROL32(Temp, 1), 3);
  T[((I * 6) + 2) and 7] := ROL32(T[((I * 6) + 2) and 7] + ROL32(Temp, 2), 6);
  T[((I * 6) + 3) and 7] := ROL32(T[((I * 6) + 3) and 7] + ROL32(Temp, 3), 11);
  T[((I * 6) + 4) and 7] := ROL32(T[((I * 6) + 4) and 7] + ROL32(Temp, 4), 13);
  T[((I * 6) + 5) and 7] := ROL32(T[((I * 6) + 5) and 7] + ROL32(Temp, 5), 17);
  Context.RoundKeys[I][0] := T[((I * 6) + 0) and 7];
  Context.RoundKeys[I][1] := T[((I * 6) + 1) and 7];
  Context.RoundKeys[I][2] := T[((I * 6) + 2) and 7];
  Context.RoundKeys[I][3] := T[((I * 6) + 3) and 7];
  Context.RoundKeys[I][4] := T[((I * 6) + 4) and 7];
  Context.RoundKeys[I][5] := T[((I * 6) + 5) and 7];
 end;
end;

procedure LEA256_Initialize(var Context: TLEA256Context; Keys: TLEA256Keys);
begin
 LEA256_KeySchedule(Context, Keys);
end;

procedure LEA256_Burn(var Context: TLEA256Context);
var I: Integer;
var J: Integer;
begin
 for I := 0 to 31 do begin
  for J := 0 to 5 do begin
   Context.RoundKeys[I][J] := 0;
  end;
 end;
end;

procedure LEA256_Encrypt(var Context: TLEA256Context; var Block: TLEA256Block);
var I: Integer;
begin
 I := -1;
 repeat
  I := I + 1;
  Block[3] := ROR32((Block[2] xor Context.RoundKeys[I][4]) + (Block[3] xor Context.RoundKeys[I][5]), 3);
  Block[2] := ROR32((Block[1] xor Context.RoundKeys[I][2]) + (Block[2] xor Context.RoundKeys[I][3]), 5);
  Block[1] := ROL32((Block[0] xor Context.RoundKeys[I][0]) + (Block[1] xor Context.RoundKeys[I][1]), 9);
  I := I + 1;
  Block[0] := ROR32((Block[3] xor Context.RoundKeys[I][4]) + (Block[0] xor Context.RoundKeys[I][5]), 3);
  Block[3] := ROR32((Block[2] xor Context.RoundKeys[I][2]) + (Block[3] xor Context.RoundKeys[I][3]), 5);
  Block[2] := ROL32((Block[1] xor Context.RoundKeys[I][0]) + (Block[2] xor Context.RoundKeys[I][1]), 9);
  I := I + 1;
  Block[1] := ROR32((Block[0] xor Context.RoundKeys[I][4]) + (Block[1] xor Context.RoundKeys[I][5]), 3);
  Block[0] := ROR32((Block[3] xor Context.RoundKeys[I][2]) + (Block[0] xor Context.RoundKeys[I][3]), 5);
  Block[3] := ROL32((Block[2] xor Context.RoundKeys[I][0]) + (Block[3] xor Context.RoundKeys[I][1]), 9);
  I := I + 1;
  Block[2] := ROR32((Block[1] xor Context.RoundKeys[I][4]) + (Block[2] xor Context.RoundKeys[I][5]), 3);
  Block[1] := ROR32((Block[0] xor Context.RoundKeys[I][2]) + (Block[1] xor Context.RoundKeys[I][3]), 5);
  Block[0] := ROL32((Block[3] xor Context.RoundKeys[I][0]) + (Block[0] xor Context.RoundKeys[I][1]), 9);
 until (I = 31);
end;

procedure LEA256_Decrypt(var Context: TLEA256Context; var Block: TLEA256Block);
var I: Integer;
begin
 I := 31;
 repeat
  Block[0] := (ROR32(Block[0], 9) - (Block[3] xor Context.RoundKeys[I][0])) xor Context.RoundKeys[I][1];
  Block[1] := (ROL32(Block[1], 5) - (Block[0] xor Context.RoundKeys[I][2])) xor Context.RoundKeys[I][3];
  Block[2] := (ROL32(Block[2], 3) - (Block[1] xor Context.RoundKeys[I][4])) xor Context.RoundKeys[I][5];
  I := I - 1;
  Block[3] := (ROR32(Block[3], 9) - (Block[2] xor Context.RoundKeys[I][0])) xor Context.RoundKeys[I][1];
  Block[0] := (ROL32(Block[0], 5) - (Block[3] xor Context.RoundKeys[I][2])) xor Context.RoundKeys[I][3];
  Block[1] := (ROL32(Block[1], 3) - (Block[0] xor Context.RoundKeys[I][4])) xor Context.RoundKeys[I][5];
  I := I - 1;
  Block[2] := (ROR32(Block[2], 9) - (Block[1] xor Context.RoundKeys[I][0])) xor Context.RoundKeys[I][1];
  Block[3] := (ROL32(Block[3], 5) - (Block[2] xor Context.RoundKeys[I][2])) xor Context.RoundKeys[I][3];
  Block[0] := (ROL32(Block[0], 3) - (Block[3] xor Context.RoundKeys[I][4])) xor Context.RoundKeys[I][5];
  I := I - 1;
  Block[1] := (ROR32(Block[1], 9) - (Block[0] xor Context.RoundKeys[I][0])) xor Context.RoundKeys[I][1];
  Block[2] := (ROL32(Block[2], 5) - (Block[1] xor Context.RoundKeys[I][2])) xor Context.RoundKeys[I][3];
  Block[3] := (ROL32(Block[3], 3) - (Block[2] xor Context.RoundKeys[I][4])) xor Context.RoundKeys[I][5];
  I := I - 1;
 until (I = -1);
end;

end.

⎙ Skriv ut LEA256.PAS

Du kan även visa källkoden som ren text, LEA256.PAS.TXT.

Källkoden är relaterad till LEA256CTR.PAS, LEA256CTRSpeedTest.DPR och LEA256Test.DPR.

www.andreas-software.com

Copyright © 1998-2021, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English