Andreas Software - Källkod - AJHash.PAS

Min egen hash-funktion AJ Hash för Embarcadero Delphi, inkluderat är 32-bit och 64-bit, men den kan enkelt utökas

unit AJHash;

// Author: Andreas Jonsson. (www.andreas-software.com)

interface

uses
 System.SysUtils, System.Variants, System.Classes;

const AJHASH_START_VALUE_32 = $7F7F7F7F;
const AJHASH_START_VALUE_64 = $7F7F7F7F7F7F7F7F;

function ROL8(Value: Byte; N: Byte): Byte; inline;
function ROR8(Value: Byte; N: Byte): Byte; inline;

procedure Mix(var X: Byte; var Y: Byte; K: Byte); inline;

function AJHash32Bytes(Bytes: TBytes; Length: Integer; StartValue: Cardinal = AJHASH_START_VALUE_32; AddValue: Integer = 1; IterativeMixRounds: Integer = 2; FinishMixRounds: Integer = 8): Cardinal;

function AJHash32Text(Text: string; Encoding: TEncoding = nil; StartValue: Cardinal = AJHASH_START_VALUE_32; AddValue: Integer = 1; IterativeMixRounds: Integer = 2; FinishMixRounds: Integer = 8): Cardinal;

function AJHash64Bytes(Bytes: TBytes; Length: Integer; StartValue: UInt64 = AJHASH_START_VALUE_64; AddValue: Integer = 1; IterativeMixRounds: Integer = 2; FinishMixRounds: Integer = 8): UInt64;

function AJHash64Text(Text: string; Encoding: TEncoding = nil; StartValue: UInt64 = AJHASH_START_VALUE_64; AddValue: Integer = 1; IterativeMixRounds: Integer = 2; FinishMixRounds: Integer = 8): UInt64;

implementation

function ROL8(Value: Byte; N: Byte): Byte; inline;
begin
 Result := ((Value shl N) or (Value shr ( 8 - N)));
end;

function ROR8(Value: Byte; N: Byte): Byte; inline;
begin
 Result := ((Value shr N) or (Value shl ( 8 - N)));
end;

procedure Mix(var X: Byte; var Y: Byte; K: Byte); inline; // Speck Style Mix.
begin
 X := ROR8(X, 6);
 X := X + Y;
 X := X xor K;
 Y := ROL8(Y, 1);
 Y := Y xor X;
end;

function AJHash32Bytes(Bytes: TBytes; Length: Integer; StartValue: Cardinal = AJHASH_START_VALUE_32; AddValue: Integer = 1; IterativeMixRounds: Integer = 2; FinishMixRounds: Integer = 8): Cardinal;
var ByteArray: array[0..3] of Byte;
var Index: Integer;
var Loop: Integer;
var I: Integer;
var K: Byte;
begin
 Result := StartValue;
 if (Bytes <> nil) and (Length > 0) then begin
  Move(Result, ByteArray, 4);
  Index := 0; // Get rid of compiler warning.
  for Loop := 0 to (Length - 1) do begin
   Index := Loop and 3;
   ByteArray[Index] := ByteArray[Index] xor Bytes[Loop];
   ByteArray[Index] := ByteArray[Index] + AddValue;
   if Index = 3 then begin
    for I := 0 to (IterativeMixRounds - 1) do begin
     K := (I and 1) + 1;
     Mix(ByteArray[3], ByteArray[0], K);
     Mix(ByteArray[0], ByteArray[1], K);
     Mix(ByteArray[1], ByteArray[2], K);
     Mix(ByteArray[2], ByteArray[3], K);
    end;
   end;
  end;
  if Index <> 3 then begin
   for I := 0 to (IterativeMixRounds - 1) do begin
    K := (I and 1) + 1;
    Mix(ByteArray[3], ByteArray[0], K);
    Mix(ByteArray[0], ByteArray[1], K);
    Mix(ByteArray[1], ByteArray[2], K);
    Mix(ByteArray[2], ByteArray[3], K);
   end;
  end;
  for I := 0 to (FinishMixRounds - 1) do begin
   K := (I and 7) + 1;
   Mix(ByteArray[3], ByteArray[0], K);
   Mix(ByteArray[0], ByteArray[1], K);
   Mix(ByteArray[1], ByteArray[2], K);
   Mix(ByteArray[2], ByteArray[3], K);
  end;
  Move(ByteArray, Result, 4);
 end;
end;

function AJHash32Text(Text: string; Encoding: TEncoding = nil; StartValue: Cardinal = AJHASH_START_VALUE_32; AddValue: Integer = 1; IterativeMixRounds: Integer = 2; FinishMixRounds: Integer = 8): Cardinal;
var Bytes: TBytes;
begin
 Result := StartValue;
 if Text <> '' then begin
  if Encoding = nil then begin
   Encoding := TEncoding.UTF8;
  end;
  try
   Bytes := Encoding.GetBytes(Text);
  except
   Bytes := nil;
  end;
  if Bytes <> nil then begin
   Result := AJHash32Bytes(Bytes, Length(Bytes), Result, AddValue, IterativeMixRounds, FinishMixRounds);
  end;
 end;
end;

function AJHash64Bytes(Bytes: TBytes; Length: Integer; StartValue: UInt64 = AJHASH_START_VALUE_64; AddValue: Integer = 1; IterativeMixRounds: Integer = 2; FinishMixRounds: Integer = 8): UInt64;
var ByteArray: array[0..7] of Byte;
var Index: Integer;
var Loop: Integer;
var I: Integer;
var K: Byte;
begin
 Result := StartValue;
 if (Bytes <> nil) and (Length > 0) then begin
  Move(Result, ByteArray, 8);
  Index := 0; // Get rid of compiler warning.
  for Loop := 0 to (Length - 1) do begin
   Index := Loop and 7;
   ByteArray[Index] := ByteArray[Index] xor Bytes[Loop];
   ByteArray[Index] := ByteArray[Index] + AddValue;
   if Index = 7 then begin
    for I := 0 to (IterativeMixRounds - 1) do begin
     K := (I and 1) + 1;
     Mix(ByteArray[7], ByteArray[0], K);
     Mix(ByteArray[0], ByteArray[1], K);
     Mix(ByteArray[1], ByteArray[2], K);
     Mix(ByteArray[2], ByteArray[3], K);
     Mix(ByteArray[3], ByteArray[4], K);
     Mix(ByteArray[4], ByteArray[5], K);
     Mix(ByteArray[5], ByteArray[6], K);
     Mix(ByteArray[6], ByteArray[7], K);
    end;
   end;
  end;
  if Index <> 7 then begin
   for I := 0 to (IterativeMixRounds - 1) do begin
    K := (I and 1) + 1;
    Mix(ByteArray[7], ByteArray[0], K);
    Mix(ByteArray[0], ByteArray[1], K);
    Mix(ByteArray[1], ByteArray[2], K);
    Mix(ByteArray[2], ByteArray[3], K);
    Mix(ByteArray[3], ByteArray[4], K);
    Mix(ByteArray[4], ByteArray[5], K);
    Mix(ByteArray[5], ByteArray[6], K);
    Mix(ByteArray[6], ByteArray[7], K);
   end;
  end;
  for I := 0 to (FinishMixRounds - 1) do begin
   K := (I and 7) + 1;
   Mix(ByteArray[7], ByteArray[0], K);
   Mix(ByteArray[0], ByteArray[1], K);
   Mix(ByteArray[1], ByteArray[2], K);
   Mix(ByteArray[2], ByteArray[3], K);
   Mix(ByteArray[3], ByteArray[4], K);
   Mix(ByteArray[4], ByteArray[5], K);
   Mix(ByteArray[5], ByteArray[6], K);
   Mix(ByteArray[6], ByteArray[7], K);
  end;
  Move(ByteArray, Result, 8);
 end;
end;

function AJHash64Text(Text: string; Encoding: TEncoding = nil; StartValue: UInt64 = AJHASH_START_VALUE_64; AddValue: Integer = 1; IterativeMixRounds: Integer = 2; FinishMixRounds: Integer = 8): UInt64;
var Bytes: TBytes;
begin
 Result := StartValue;
 if Text <> '' then begin
  if Encoding = nil then begin
   Encoding := TEncoding.UTF8;
  end;
  try
   Bytes := Encoding.GetBytes(Text);
  except
   Bytes := nil;
  end;
  if Bytes <> nil then begin
   Result := AJHash64Bytes(Bytes, Length(Bytes), Result, AddValue, IterativeMixRounds, FinishMixRounds);
  end;
 end;
end;

end.

Källkoden är relaterad till N/A.

Källkoden används i AS-AJ Hash Text.

www.andreas-software.com

Copyright © 1998-2021, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English